Vodepriepustný kamenný koberec znižuje riziko lokálnych záplav

30. 11. -0001 | Obecné

Letné prívalové dažde dokážu napáchať nemalé škody. Vytopené pivnice, zničená úroda, podomleté cesty a hlavne všadeprítomné bahno. Jedným z dôvodov prečo o prívalových dažďoch počúvame čím ďalej častejšie je veľké množstvo zastavanej plochy s nedostatočným odvodnením. Poradíme, ako dôsledky prívalových dažďov zmierniť a tým Vaše garáže a pivnice ochrániť pred vodou.

Miznúce poľné živé ploty, premiestňovanie vodných tokov, zničenie lužných lesov a predovšetkým množstvo zastavaných plôch spôsobuje, že sa dažďové zrážky nemajú kam zachytávať. Namiesto vsakovania do pôdy sa naopak dažďová voda kumuluje a odteká do nižšie položených miest, kde spôsobuje škody.

Problematické odvodnenie

Uvádza sa, že jeden hektár kvalitnej černozeme dokáže zadržať až 3,5 tisíca kubíkov vody. Naopak pozemky zastavané sídliskami, dopravnou infraštruktúrou a ďalšími stavbami prakticky nezadrží žiadnu vodu. Kanalizácie síce zrážky odvádzajú, ale majú taktiež svoje odtokové limity. Voda, ktorá kanalizáciou odteká, je zároveň v prirodzenej miere potrebná pre zavlažovanie lokálnych biotopov a pre prirodzenú vegetáciu rastlín i živočíchov.

Vodepriepustný kamenný koberec TopStone

Jednou z možností, ako zmierniť prejavy zrážkových záplav je vodepriepustný povrch. Touto vlastnosťou vyniká kamienkový koberec TopStone s otvorenou štruktúrou. Vodepriepustný povrch spomaľuje odtok vody a nezahlcuje kanalizáciu.

Tento vodepriepustný systém TopStone dokáže za hodinu do podložia prepustiť až 1 852 mm dažďových zrážok. Zbytok vody odteká do kanalizácie. Tým dochádza k podstatnej redukcii zrážkovej vody a znížení rizika zaplavenia pivníc alebo nízko položených garáží. Výhodou je postupné a prirodzené vsakovanie pri ktorom nedochádza k podmočeniu podložia, ani jeho okolia.

Vonkajší kamienkový koberec TopStone s otvorenou štruktúrou je preto vhodný pre príjazdové cesty, záhradné chodníky, ale taktiež aj pre municipálne využitie. Odpočinkové zóny, parkovacie státia alebo chodníky na sídliskách tak vďaka vonkajšiemu kamienkovému kobercu môžu pre kanalizáciu a prírodu predstavovať oveľa nižšie zaťaženie.