Stavebniny DEK Martin

Telefon:
+421 902 950 395
Email:
 odbyt.martin@stavebninydek.sk  
Adresa:
Robotnícka 1F
036 01 Martin