Podmienky spracovania osobných, identifikačných a prevádzkových údajov zákazníkov

Tieto podmienky spracovania osobných, identifikačných a prevádzkových údajov (ďalej len „Podmienky“) poskytujú základné informácie o spracovaní osobných, identifikačných a prevádzkových údajoch zákazníkov ( ďalej len „Údaje“ ) spoločnosť TOPSTONE Slovensko s.r.o. Za zákazníka sa pre účely týchto Podmienok považuje každá fyzická i právnická osoba, ktorá je s TOPSTONE v akomkoľvek zmluvnom či obdobnom vzťahu.

Prehlásenie

Ochrana údajov a bezpečnosť údajov zákazníkov majú vysokú prioritu pre spoločnosť TOPSTONE Slovensko s.r.o., IČO: 47096926 i pre jej pobočky. Sme si vedomí významu ochrany osobných údajov a súkromia našich zákazníkov, a preto:

  • Pri uchovávaní a spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi;
  • Údaje používame iba spôsobom, o ktorom sme vás vopred informovali;
  • Ak je spracovanie založené na súhlase, vždy máte právo voľby, či nám súhlas udelíte alebo nie; súhlas môžete kedykoľvek odvolať;
  • Máme zavedené vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili zodpovedajúcu úroveň zabezpečenia zákazníckych údajov;
  • Naša spoločnosť prijala všetky nevyhnutné opatrenia k ochrane citlivých informácií pred neoprávneným prístupom, zladila interné postupy a požiadavky, tak aby plnila platnú legislatívu;
  • Máte vždy možnosť nás jednoduchými prostriedkami kontaktovať a uplatniť svoje práva.

Na základe čoho a pre aké účely spracovávame Údaje

TOPSTONE spracováva osobné údaje na základe nasledujúcich oprávnení a pre nasledujúce účely:

  • Súhlas – marketingové a obchodné účely (s výnimkou tzv. priameho marketingu);
  • Oprávnené záujmy správcu – ochrana našich práv a právom chránených záujmov ako je prevencia podvodného konania, vymáhanie pohľadávok a uplatňovanie právnych nárokov, zaistenie a optimalizácia služieb;
  • Plnenie právnych povinností – spracovávať Údaje je nám uložené platnou právnou úpravou (napr. uchovávanie daňových a finančných dokladov);
  • Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy – poskytovanie služieb/produktov, vyúčtovanie, riešenie reklamácií, sťažností či uplatňovanie nárokov zo zmlúv.

Súhlas

Ak je spracovanie založené na súhlase, je Vám vždy dané právo voľby, či súhlas udelíte alebo nie. Ďalej máte možnosť rozhodnúť sa, či nám udelíte súhlas k tomu, aby sme Vám zasielali informácie o novinkách v našom sortimente.

Správa oprávnenia (súhlasu)

Pokiaľ ste nám dali súhlas so spracovaním Údajov alebo chcete podať námietku proti spracovaniu pre účely priamého marketingu, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom k tomu určeným. Ak odvoláte svoj súhlas s určitým spracovaním Údajov, spracovanie ukončíme v primeranej lehote, ktorá zodpovedá našim technickým a administratívnym možnostiam.

Kto môže pristupovať k Údajom

Prístup k osobným údajom môžu mať iba osoby, ktoré boli riadne preškolené v oblasti ochrany osobných údajov, zamestnanci spoločnosti. Ak využijeme pre niektoré naše aktivity tretiu stranu, vždy dbáme na to, aby boli poskytnuté Údaje iba v nevyhnutnom rozsahu, a to dôveryhodným subjektom, ktoré sa zaviazali poskytnuté Údaje riadne a bezpečne chrániť. Údaje sme ďalej povinní poskytnúť v prípadoch stanovených zákonom, napríklad orgánom štátnej správy, súdom, orgánom činným v trestnom riadení a pod.

Doba spracovania

Údaje spracovávame vždy po dobu nevyhnutne nutnú, alebo po dobu zákonnej záruky na tovar a služby. V prípade spracovania pre marketingové účely sú údaje spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú alebo do doby odvolania súhlasu alebo vyslovenia námietky.

Kvalita a bezpečnosť

Aby Vaše Údaje boli vždy aktuálne, je treba, aby ste nám oznamovali ich zmenu. Kladieme veľký dôraz na bezpečnostnú politiku v rámci spoločnosti, zámernou a štandardnou ochranu Údajov, mlčanlivosťou zamestnancov, dodržiavaním vnútrných smerníc a výberom zmluvnýh partnerov. Zachovávame dôvernosť komunikácie, správ.

Obchodná správa

Máme nastavenú politiku posielania obchodných správ tak, aby našim zákazníkom vyhovovala. Starostlivo strážime počet správ, ktoré posielame. Pokiaľ nechcete, aby sme Vám obchodné správy posielali, je možné toto jednoducho zrušiť zaslaním informácie na príslušný e-mail.

Kontakty

Kontaktovať ohľadne zmien či zrušenia práv nás môžete telefonicky alebo e-mailom. Poverenca pre ochranu osobných údajov môžete, v otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov, kontaktovať elektronicky na info@topstone.sk alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Účinnosť

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. mája 2018.

[pdf] Nariadenie o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a jeho implementácia

[pdf] Prehlásenie o ochrane osobných údajov

[pdf] Spracovávané údaje

Zostaňme v kontakte

Prajete si dostávať novinky e-mailom a byť stále v obraze? Stačí zadať Váš e-mail a prihlásiť sa k odberu noviniek.

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom ponuky a spracovania marketingových ponúk. Viac informácií:Ochrana osobných údajov

Stránky sú chránené službou Google reCAPTCHA ochrana osobných údajov a zmluvné podmienky.

ISO 9001 ISO 14001

Kontakt

Prevádzka a korešpondenčná adresa spoločnosti:
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
Vrbovská cesta 123, 921 01 Piešťany
+421 918 459 563
info@topstone.sk

IČO: 47096926
IČ DPH: SK 2023753886

Sídlo firmy:

TOPSTONE Slovensko s.r.o.
Palárikova 76, 022 01 Čadca

Bankové spojenie: 4017922122 / 7500
IBAN: SK05 7500 0000 0040 1792 2122
Spoločnosť je registrovaná na okresnom súde Trnava,
oddiel s.r.o., vložka číslo 31454/T

Otváracia doba:
Pondelok - Piatok: 8:00 – 16:30 hod.